vineri, 10 iulie 2009

Arieşeni-BubeştiBubesti est la localité située sur les deux côtés de la Vallée de ‘Arieş, ayant l’accès sur DN 75.
Quel tourisme?
· tourisme de transit- le village peut être un point d’arêt et de repos pour les touristes qui vont sur le DN 75 ou sur les trajets touristiques classiques.
· tourisme pour repos et récréation- ce genre de tourisme est favorisé par la nature nonpolluée, l’altitude de 1000 m qui assure des températures agréables pendant l’été, et les environs riches en objectifs touristiques naturels.
· tourisme pour sports d’hiver- les versants nordiques du massif de Bihor retiennent la neige pendant presque 6 mois de l’année ce qui permet le développement des sports d’hiver.
· tourisme rural- y est déjà .

Bubeşti este satul situat pe ambele maluri ale Văii Arieşului, la circa 1.5 km în aval de Vîrtop. Accesul se poate face pe DN 75.
Forme de turism:
· turism de tranzit, localitatea poate constitui un punct de popas pentru turiştii aflaţi în tranzit pe DN 75 sau in circuitele turistice de vizitare a zonei;
· turism de odihna şi recreere, favorizat de cadrul natural plăcut, pitoresc, condiţii ecologice favorabile, caracterizate prin puritatea deosebita a aerului şi a apei, lipsa surselor de poluare de orice gen, condiţii de altitudine de 1000 m, suficient de ridicate pentru a asigura temperaturi plăcute vara şi împrejurimi bogate în puncte de interes turistic in special naturale;
· turism pentru practicarea sporturilor de iarna, versanţii nordici ai Bihariei întrunesc condiţii deosebite pentru practicarea sporturilor de iarna;
· turism rural, localitatea dispune de spaţii de cazare intrate în circuitul turistic.

joi, 9 iulie 2009

Arieşeni-Galbena


Galbena est la localité située du côté droit de la Vallée de l’Arieş, très près du centre de la commune Arieşeni. Ici il y a des conditions pour développer des activités touristiques pendant deux saisons de l’année. Ainsi: le cadre naturel agréable et pitoresque, avec les conditions écologiques favorables surtout s’il s’agit de la qualité et la pureté de l’air et de l’eau, sans aucune source de pollution, une altitude de plus de 800 m, qui assure des températures agréables pendant l’été, endroits environnantes riches en objectifs touristiques naturels mais aussi antropiques, le voisinage du Parc Naturel des Monts Apuseni qui permet l’organisation des excursions de 2-10 heures.
Avant 1989, dans ce village il y avait une piste de ski de difficulté réduite et un centre de location pour matériel de ski et on peut aménager encore des pistes de ski sur les versants nordiques du village. Jusqu’à ce moment-là, les touristes qui s’arrêtent à Galbena peuvent aller skier à Vîrtop, il n’y a que 7 km sur DN 75.
Galbena est une localité bien placée pour le tourisme.
Galbena este localitatea situată pe dreapta Văii Arieşului în imediata apropiere a centrului de comună Arieşeni. In cadrul localităţii există condiţii pentru desfăşurarea de activităţi turistice şi sportive în două sezoane. Astfel: cadrul natural agreabil şi pitoresc, cu condiţii ecologice favorabile, mai ales dacă e să vorbim despre puritatea aerului şi apei, fără nici o sursă de poluare, o altitudine de peste 800 m, care asigură temperaturi agreabile în timpul verii, împrejurimi bogate în obiective turistice naturale dar şi antropice, vecintatea Parcului Natural Apuseni, care permite organizarea de excursii de 2-10 ore.
Inainte de 1989, în acest sat exista o pistă de schi de dificultate redusă şi centru de închirieri de material sportiv şi sînt condiţii de amenajare de noi pîrtii pe versanţii nordici ai satului. Pînă atunci, turiştii care vin la Galbena pot schia la V îrtop, nu sînt decît 7 km pe DN 75.

miercuri, 8 iulie 2009

Vîrtop entre Alba et Bihor


Vîrtop est l’endroit par où l’on passe de l’autre côté de la montagne, un col et une localité déjà. Il se trouve aux sources de l’Arieş sur la route DN 75 et c’est favorable aux activités touristiques toute l’année. Ainsi: pendant l’ été les touristes ont la possibilité de se diriger vers le Plateu de Padiş, la zone la plus riche en phénomènes carstiques du pays ou vers le sommet de Curcubăta avec le panorama des Monts Apuseni et les cascades de Pătrăhăiţeşti et Vîrciorog. Partout il est possible de prendre des photos d’exception surtout pendant les journées ensoleillées quand il y a une bonne visibilité
Pendant la saison d’hiver il y a de très bonnes conditions pour les sports d’hiver, la piste de ski de Vîrtop amène des touristes des départements d’Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara et étrangers surtout de la Hongrie.
Le cadre naturel pitoresque, nonpolué, l’air propre, fort ozonisé, la piste de ski orientée vers le Nord, des pantes orientés vers le Sud où il n’y a pas de forêts, toujours ensoleillées pas si inclinées comme celles du Nord sont favorables à la construction des espaces d’accueil, des espaces d’alimentation publique, tout cela agrandissant le potentiel touristique.
Vîrtop este locul pe unde se trece de cealaltă parte a muntelui, un pas şi o localitate deja. Aici se găsesc izvoarele Arieşului, iar DN 75 aduce multe facilităţi pentru turism care se poate practica tot anul.
Astfel în timpul verii, turiştii au posibilitatea de a se îndrepta către Platoul Padiş, zona cea mai bogată în fenomene carstice din toată ţara sau către vîrful Curcubăta Mare cu panorama Munţilor Apuseni şi cascadele de la Pătrăhăiţeşti şi Vîrciorog. Peste tot se pot face fotografii de excepţie, mai ales în zilele însorite cînd există o vizibilitate bună.
În timplu iernii există condiţii foarte bune pentru sporturi de iarnă, pista de schi de la Vîrtop aduce turişti din judeţele Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara şi străini, mai ales din Ungaria.
Cadrul natural pitoresc, nepoluat, aerul curat, puternic ozonizat, pista de schi orientată către nord, pantele orientate spre sud nu atît de înclinate ca cele orientete spre nord, favorabile construcţiei de spaţii de cazare şi alimentaţie publică, toate acestea sporesc potenţialul turistic.

Village à voir
Le village Casa de Piatră: situé sur la Vallée de Gîrda Seacă, à une altitude de 1000 m dans un cadre naturel très pitoresque ce village a quelques objectifs touristiques: la grotte Gheţarul de la Vîrtop, les passages successives de la Vallée de Gîrda Seacă par les grottes de Coiba Mare et Coiba Mică, les grottes: Huda Orbului, Gura Apei et Şura Popii.

Merită văzut
Satul Casa de Piatră: situat pe Valea Gîrda Seacă, la o altitudine de 1000 m într-un cadru natural foarte pitoresc acest sat are cîteva obiective turistice: peştera Gheţarul de la Vîrtop, captările succesive ale Văii Gîrda Seacă Prin peşterile Coiba Mare şi Coiba Mică, peşterile: Huda Orbului, Gura Apei şi Şura Popii.

luni, 13 aprilie 2009

Réservations naturelles


Sur le territoire de la commune d’Arieşeni il y a quelques réservations naturelles:
Cheile Gîrdişoarei- gorges
Cascada Vîrciorogu- cascade
Gheţarul de la Vîrtop-grotte en calcaire ( pas un glacier)
Avenul din Hoanca Urzicarului- avène
Coiba Mare- grotte en calcaire
Coiba Mica-grotte en calcaire
Peştera Gura Apei- grotte en calcaire
Huda Orbului-grotte en calcaire
Peştera Hodobana-grotte en calcaire
Izbucul Tăuzului-jet d’eau

Rezervaţii naturale
Pe teritoriul comunei există cîteva rezervaţii naturale:
Cheile Gîrdişoarei
Cascada Vîrciorogu
Gheţarul de la Vîrtop
Avenul din Hoanca Urzicarului
Coiba Mare
Coiba Mica
Peştera Gura Apei
Huda Orbului
Peştera Hodobana

Sous la neige


Environ 5 mois de neige.

Sub zăpadă

La Arieşeni zăpada rămîne aproximativ 5 luni.Les villages


Les villages les plus proches du centre de la commune sont: Ştei, Arieşeni, Avrămeşti et Pănteşti. Par sa situation sur le DN 75, au centre du Massif de Bihor, dans une zone où il y a un important potentiel touristique, la commune a d’ importantes perspectives de développement, grace au tourisme. Les objectifs touristiques, par leur variété et leur importance expliquent l’interêt pour le tourisme d’été, ainsi que pour le tourisme d’hiver. La couche de neige tient plus de 5 mois par an, et elle a une épaisseur de 50-60 cm en moyenne.

Satele cele mai aproape de centrul comunei sînt: Ştei, Arieşeni, Avrămeşti şi Pănteşti. Prin situarea sa pe drumul naţional DN 75, în centrul Masivului Bihor, într-o zonă unde există un important potenţial turistic, comuna are perspective importante de dezvoltare a acestui domeniu. Obiectivele turistice, prin varietatea şi importanţa lor explică interesul pentru turismul de vară ca şi pentru cel de iarnă. Stratul de zăpadă ţine mai mult de 5 luni pe an şi are o grosime de 50-60 cm.


duminică, 12 aprilie 2009

Motzi et...moatze


Actuellement, Arieşeni a une population de 1909 habitants, et 18 petits villages et hameaux:
Actualmente, Arieşeni are o populaţie de 1909 locuitori, şi 18 sate şi cătune:
Arieşeni
Avrămeşti
Bubeşti
Casa de Piatră
Cobleş
Dealu Bajului
Faţa Cristesei
Faţa Lăpuşului
Galbena
Hodobana
Izlaz
Pănteşti
Pătrăhăiţeşti
Poiniţa
Raviceşti
Sturu
Ştei-Arieşeni
Vanvuceşti

On y habite


Arieşeni

C’est une commune du départment d’Alba et se trouve au Nord-Est, juste à la limite du départment de Bihor, sur la route DN 75, aux sources de la rivière de l’Arieş.
La commune a une superficie de 3322 ha.
Elle se trouve à une distance de 40 km de la plus proche ville: Cîmpeni, le départment d’Alba et Ştei, départment de Bihor et à une distance aproximativement égale des grandes villes de la Transylvanie: Cluj Napoca, Alba Iulia, Oradea: 130km.
Aici locuim
Arieşeni este o comună a judeţului Alba şi se găseşte în partea de nord-vest, chiar la graniţa dintre Alba şi Bihor, pe drumul DN 75, la izvoarele rîului Arieş.
Comuna are o suprafaţă de 3322 ha.
Ea se găseşte la o distanţă de 40 km de cel mai apropiat oraş: Cîmpeni, în judeţul Alba şi Ştei în judeţul Bihor şi la o distanţă aproximativ egală de marile oraşe ale Transilvaniei: Alba Iulia, Cluj-Napoca, Oradea: 130 km.

Le Dimanche des Fleurs- De Florii


  1. Printemps
    Au Dimanche des Fleurs la montagne n’est pas encore tellement fleurie. Cependant, le crocus est en vogue.
    Primăvara

    De Florii, muntele nu este încă atît de înflorit. Totuşi, brînduşele sînt în vogă.